Interpretacja współczynników zdolności cp i cpk
Przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru.. Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność - „czytanie" kart kontrolnych (reguły wg ISO 7870 i inne).. Zależności pomiędzy współczynnikami Cp, Cpk, Pp, Ppk.. Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych według oceny alternatywnej: karty p, np., c, u.Cp = 1 Cpk = 1/2 Odległość do bliŜszej granicy Cpk = Min (X- LSL USL- X , ) 3s 3s Uwaga: Dwie wielkości w nawiasach nazywane są CpL i CpU.. Współczynniki zdolności procesu w przypadku niesymetrycznych granic specyfikacji.. Spowodowane jest to tym, że a) pobieramy systematycznie po 2 lub więcej detali wg naszego planu kontroli b) pobieramy po 1 detalu, ale wiadomo, że aby istniały podgrupy, ich liczebność musi być >1.Wyznaczanie współczynników zdolności Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych skonstruowanych metodą stabilizacyjną.. Z rysunku 1. wynika, *e im wi ksza jest warto ü wska (nika C p tym mniejszy jest rozrzut parametru procesu.. Typowym wymaganiem klienta jest, aby dostawca osiągał pewne minimalne poziomy zdolności procesu dla wybranych charakterystyk, w szczególności dla charakterystyk specjalnych.Otóż, współczynniki zdolności Cp i Cpk rozpatrywane w oderwaniu od pozostałych dwóch mogą powodować mylną ocenę procesu, zwłaszcza jeżeli zachowuje się on tak, jak opisano to w przykładzie A..

Interpretacja współczynników zdolności procesu Cp i Cpk.

Wskaźnik Cpk (zdolność rzeczywista) - związany jest z dokładnością procesu.. Możliwości oceny zdolności i stabilności procesu dostawcy.Interpretacja współczynników zdolności Cp, Cpk, Pp, Ppk w aspekcie jakości dostawy.. JednakW literaturze naukowej wska (nik Cp okre la si jako wska (nik rozrzutu parametru procesu.. Interpretacji współczynników zdolności procesu i ich wpływ na jakość produkcji.Interpretacja uzyskanych, za pomocą kart kontrolnych, wyników (sygnały, sekwencje punktów, strefy).. Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych według oceny alternatywnej: karty p, np., c, u.Tabela 2. .. * Sterowalność procesu jako podstawa do określania współczynników zdolności * Wskaźniki zdolności (Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk) - wyznaczanie i interpretacjaPrzegląd strategii oceny współczynników zdolności jakościowej procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk - obliczanie, dokładność oceny (przedziały ufności) i interpretacja.. Karty kontrolne wg wytycznych PN-ISO 8258 Karty kontrolne Shewarta.Wyznaczanie współczynników zdolności Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych skonstruowanych metodą stabilizacyjną.. Zdolność a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji..

Współczynniki zdolności maszyny Cm, Cmk.

Zdolność, Cpk Niezgodności 1 1350 ppm 1,33 32 ppm 1,67 0,57 ppm 2 0,001 ppm Wskaźnik Cpk jest bezpośrednim wskaźnikiem aktualnej zdolności procesu.. Poniewa * wska (nik C p charakteryzuje rozk áadyDla oceny zdolności procesu stosowane są wskaźniki Cp i Cpk.. Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych według oceny alternatywnej: karty p, np, c, u.Wyznaczanie współczynników zdolności Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych skonstruowanych metodą stabilizacyjną.. 2 obserwacje w każdej z nich.. Charakterystyczne warto ci wska (nika C p przedstawiono na rys. 1.. Pozyskiwanie informacji o zachowaniu się procesu (także dostawcy) na podstawie kart kontrolnych Shewharta.. Frakcja niezgodności w zależności od zdolności procesu, dla specyfikacji jednostronnej.. Współczynniki zdolności maszyny Cm, Cmk (Pm, Pmk).Wyznaczanie współczynników zdolności Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych skonstruowanych metodą stabilizacyjną.. Interpretacja wyników oceny zdatności systemów pomiarowych (parametry mierzalne/kwalifikacja atrybutowa).Klasyczne wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm (zgodnie z podręcznikiem AIAG Statistical Process Control Second Edition), organicznie jednostronne i dwustronne..

Ocena zdolności procesu w przypadku rozkładów innych od normalnego.

Póki co, zobacz poniżej jak kształt rozkładu normalnego zmienia się w zależnosci od wspólczynników zdolności procesu.. Opis zdolności systemów pomiarowych - definicje i interpretacja:Wyznaczanie współczynników zdolności Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych skonstruowanych metodą stabilizacyjną.. Jest miarą szerokości rzeczywistego rozrzutu względem szerokości pola tolerancji.. Natomiast współczynniki Pp i Ppk nazywane są wskaźnikami wydajności procesu, ponieważ mówią o tym co proces może rzeczywiście „wykonać" w stosunku do wymagań klienta (nie tylko w krótkim czasie).Wskaźnik Cp mówi o potencjalnej zdolności procesu, natomiast wskaźnik Cpk uwzględnia fakt, że środek danych zazwyczaj nie leży w środku zakresu specyfikacji.. Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych według oceny alternatywnej: karty p, np, c, u.Zależności pomiędzy współczynnikami Cp, Cpk, Pp, Ppk.. Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność - „czytanie" kart kontrolnych (reguły wg ISO 7870 i inne).. 1/2 szer. procesu Obliczanie współczynników zdolności Cp i Cpk Obliczanie współczynników zdolności .Cp i Cpk szacowane jest w nieco bardziej skomplikowany sposób - grupujemy nasze dane tak, że mamy min.. Wskaźnik Cpk może być co najwyżej tak dobry jak Cp.Dla dokładniejszego zobrazowania procesu należy obliczyć współczynnik zdolności procesu Cp i Cpk (o tym w następnym wpisie)..

Wyniki oceny wskaźników zdolności procesu wytwarzania masy formierskiej Table 2.

Współczynniki zdolności maszyny Cm, Cmk.. Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność- „czytanie" kart kontrolnych (reguły wg ISO 7870 i inne).. Jest to najwyższa zdolność procesu.. Uwzględnia wzajemne przesunięcie pola rozrzutu względem pola tolerancji.Ocena zdolności i stanu funkcjonowania procesu - wyznaczanie i interpretacja współczynników Cp, Cpk oraz Pp Ppk; Zdolność procesu, a wadliwość.. Zasady obliczania współczynników zdolności procesu Cp, Cpk, na podstawie informacji zawartych w kartach kontrolnych dla cech mierzalnych; Analiza wybranych przypadków klasycznych i szczególnych sytuacji w procesie; Zasady wdrażania .Ocena i interpretacja współczynników zdolności procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk.. Wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego - metody transformacji rozkładu, metoda .Ocena i interpretacja współczynników zdolności Cp, Cpk, Pp, Ppk.. Zasady obliczania współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie informacji zawartych w kartach kontrolnych dla cech mierzalnych•Wskaźniki zdolności (Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk) - wyznaczanie i interpretacja .. •Zrozumienie interpretacji współczynników zdolności procesu i ich wpływ na jakość produkcji •Poznanie korzyści z wdrażania statystycznej oceny procesu •Zdobycie umiejętności doboru, prowadzenia i interpretacji kart kontrolnych .. Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność- „czytanie" kart kontrolnych (reguły wg ISO 7870 i inne).. Możliwości łączenia metod SPC ze statystycznymi planami odbiorczymi.. Wpływ wartości współczynników Cp, Cpk na obraz rozkładu normalnego.Cp 1,006 1,014 1,006 1,024 1,027 1,040 1,053 1,077 1,121 1,208 Łatwo można dostrzec, że wraz ze wzrostem współczynnika korelacji wzra-sta wartość wskaźnika zdolności procesu i co za tym idzie względna zdolność procesu rośnie.. Wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego - metoda Clementsa.Zależności pomiędzy współczynnikami Cp, Cpk, Pp, Ppk.. Współczynniki zdolności procesu w przypadku niesymetrycznych granic specyfikacji.. Przypomnijmy, Ŝe Cpk, podobnie jak Cp, bazuje na krótkoterminowym odchyleniu standardowym.. Wskaźnik Cp (zdolność potencjalna) - oznacza precyzję procesu.. Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność - „czytanie" kart kontrolnych (reguły wg ISO 7870 i inne).. Karty kontrolne Shewharta dla właściwości mierzalnych oraz według oceny alternatywnej - konstrukcja, interpretacja, obliczanie Cp .Interpretacja uzyskanych za pomocą kart kontrolnych wyników (sygnały, sekwencje punktów, strefy).. Graficzną prezentację danych dla wybranych współczynników korelacji badanych zmiennych przedstawia rys. 4.Tabela 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt