Charakterystyka ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym
Imię i nazwisko ucznia Rok urodzenia Etap edukacyjny 3 Klasa Rok szkolny 2011/2012 .. - według orzeczenia PPP chłopiec z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawnością ruchową oraz rozpoznaniem autyzmu dziecięcego.. Proces spostrzegania przebiega woniej.. Uwaga jest głównie uwagą mimowolną.W programie uwzględniono zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.. Przez cały rok szkolny był moim wychowankiem.Zasadniczym celem terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest umożliwienie im kontaktu z otoczeniem.. oceny poziomu funkcjonowania ucznia, zgodny z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu MEN; zaproponowany został także przykładowy arkusz takiej oceny oraz dwa wzory struktur indywidualnychNajbardziej typowe w upośledzeniu umysłowym lekkiego stopnia jest odchylenie od normy w rozwoju umysłowym, z czym wiąże się gorsze funkcjonowanie w procesach spostrzegania, wyobraźni, uwagi, pamięci, mowy i myślenia.. Rozwój poznawczy tych uczniów jest nieharmonijny.. "16 Dokonując charakterystyki osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, Jan Kostrzewski wyróżnił następujące cechy: - ograniczona zdolność myślenia pojęciowego oraz zmniejszenie ruchliwości .Zgodnie z zapisami wynikającymi z „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach"(Rozporządzenie MEN z dnia 23 XII 2008.).

54-35 IQ Wechslera - upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym.

wyobraźni, uwagi, pamięci, mowy i myślenia.. Z poświęceniem uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, nierzadko wykazując się znajomością ich zasad.. oraz „Podstawy programowej dla szkół specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu .Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym: Spostrzeżenie jest mniej dokładne niż w niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.. W terapii uczniów, u których występują problemyProgram ten został opracowany dla ucznia, u którego stwierdzono niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym.. Złożenie wniosku o zasiłek pielęgnacyjny z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest bezpłatne.. Występują trudności w wyodrębnianiu istotnych cech przedmiotów i zjawisk.. W przypadku tego świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim inaczej niedorozwój umysłowy charakteryzuje się istotnie niższym niż przeciętne funkcjonowaniem intelektualnym z jednocześnie współwystępu- jącym ograniczeniem w zakresie dwóch lub więcej umiejętności przystosowawczych porozumie-W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim należy przewidywać znaczące zróżnicowanie ich zdolności w nabywaniu wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin/przedmiotów..

Metody pracy z dzieckiem upośledzonym w stopniu umiarkowanym: metoda poglądowa.

Chłopiec posiada niski zasób wiadomości i słownictwa.. Diagnozowane w 10% przypadków.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły .Dziecko upośledzone umysłowo w stopniu znacznym.. Cecha ta może utrudniać prowadzenie systematycznej i efektywnej pracy pedagogicznej.Uczeń chętnie i aktywnie bierze udział w lekcjach, stara się wykonywać ćwiczenia w stopniu, na jaki pozwalają jego możliwości psychoruchowe.. W charakterystyce jednostek upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim .z upośledzeniem w stopniu lekkim Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mają zróżnicowany potencjał rozwojowy.. praktycznego działania.. Informacje wynikające z diagnozy możliwości i potrzeb dziecka, dla którego opracowywany jest indywidualny pr o gram1 Indywidualny program rewalidacji dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Diagnoza: Diagnoza medyczna: mózgowe porażenie dziecięce (spastyczne, 4-kończynowe)..

Człowiek z takim upośledzeniem umysłowym zatrzymuje się na etapie 6-latka.

Jest to zaburzenie o charakterze globalnym (wszystkie funkcje i procesy psychiczne odbiegają od normy), dlatego ich trudności w uczeniu się wynikają z zaburzeń: - spostrzegania, - uwagi, - pamięci,Sposób organizacji kształcenia specjalnego ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej, w tym integracyjnej, od dnia 1 września 2011 r. reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i .O braku promocji do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (art. 44o ust.. Niemniej pomimo tych trudności, można ustalić pewne cechy typowe dla tej grupy niepełnosprawności.Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym wersja robocza „Indywidualny Programu Edukacyjno-Terapeutyczny uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną upośledzenie umiarkowane i autyzm.. Budowa i zakres podstawy różnią się znacznie od podstawy kształcenia ogólnego realizowanej przez pozostałych uczniów.Ten stopień upośledzenia jest trudny do scharakteryzowania, gdyż defekty intelektualne nie są tak widoczne jak u osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym..

Sprawność intelektualna utrzymuje się na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.

Nabywa je, jednak już z pewnym opóźnieniem.Uczeń klasy IV, M.. Dziewczynka realizowała w klasach IV-VI nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Integracyjnej w ….INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYIPETOla …(5/4b/2011/2012 .Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 28.02.2018 Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ćwiczeniowymi do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej [VI.3.]. Odpowiada funkcjonowaniu intelektualnemu 6-9-latka.. Systematycznie i aktywnie pracuje nad podniesieniem poziomu sprawności fizycznej.Charakterystyka dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym: Ogólne informacje dotyczące funkcjonowania umysłowego, em o cjonalnego, ruchowego , społec z nego.. W roku szk.. Trudności z kształtowaniem się umiejętności społecznych wiążą się ze zwiększoną podatnością do naśladownictwa, z ograniczonymi .W populacji upośledzonych umysłowo najliczniejszą grupę stanowią upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim ( ok. 75% ).. Adam jest aktualnie uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego .. 1999/2000 był uczniem Szkoły Podstawowej we Frydrychowicach, objętym nauczaniem indywidualnym.. Już w wieku przedszkolnym wykazuje problemy z nabywaniem podstawowych umiejętności, jak porozumiewanie się.. Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim najwolniej osiągają dojrzałość w sferze uczuć moralnych i wiedzy moralnej, najszybciej w sferze postaw, wartości, przekonań i poglądów moralnych.. metoda ośrodków pracy.Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym wykazują opóźniony rozwój motoryczny: później uczą się siadać i chodzić.. Praca z chłopcem autystycznym stanowiła wielkie wyzwanie dla moich dotychczasowych umiejętności zawodowych.W tej grupie edukacyjnej znajdują się dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ale także dzieci, których upośledzenie umysłowe występuje jako jeden z symptomów ich niepełnosprawności ruchowej (mózgowego porażeniaKształcenie specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w szkole integracyjnej obejmuje następujące przedmioty: funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka, technika, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie fizyczne.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jako jedyna grupa uczniów, realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt