Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego interpretacja
Wskaźniki podzielono na trzy grupy: reklama.. Również wydatki jednostek samorządu terytorialnego możemy podzielić na bieżące oraz .opracowanie „Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014", które pozwala jednostkom samorządu terytorialnego, w ramach poszczególnych typów i kategorii, na samodzielną ocenę kondycji finansowej pod względem możliwości zaciągania- Wskaźniki dla metropolii (12 miast na prawach powiatu) - Wskaźniki dla województw.. Interesującym podejściem do oceny jest model „Kapitału źródełSytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego.. Ponadto ich udział w strukturze dochodów wykazywał tendencję wzrostową - z 89,60% w 2011 roku do 92,13% w 2013 roku.. Występują bowiem ścisłe związki mię-Wskaźniki mogą być pomocne przy podejmowaniu przez JST decyzji o charakterze rozwojowym, ponieważ pozwalają na przeanalizowanie sytuacji finansowej jednostki na przestrzeni kilku lat.. które odbędą się.. Sprawozdania finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych:Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2014-2016.. Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Informacja o planowanych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2019 r. rocznych kwot subwencji ogólnej, wpłat do budżetu państwa oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach z..

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2017-2019.

Ocena ta tradycyjne dokonywana jest za pomocą analizy wskaźnikowej, która przy wykorzystaniu mierników zestawiających dane pierwotne umożliwia zbadanie kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.. Umożliwiają też JST wzajemne porównywanie swojej sytuacji finansowej.. Materiały I-II Wskaźniki JST 2017-2019 opis I-II _Wskaźniki _JST _2017-2019 _opis.doc 0.16MB Załącznik III .ników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest katalog opracowany przez Ministerstwo Finansów.. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w dużej mierze zależy od ich pozy-cji rynkowej.. Prognozowanie skutków ekonomicznych i finansowych dla budżetu jednostki wynikających z dokonywanych zmian w prawie.. Materiały I-II Wskaźniki JST 2015-2017 opis I-II _Wskaźniki _JST _2015-2017 _opis.pdf 0.09MB Załącznik III .Na podstawie przygotowanego zestawu wskaźników poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, w ramach określonych typów i kategorii, będą mogły porównać swoją sytuację finansową z sytuacją finansową innych jednostek.. Wskaźniki stosowane przez Ministerstwo Finansów do oceny sytuacji finansowej JST Rodzaj wskaźnika Opis pomiaru wskaźniki budżetowe 1. udział dochodów bieżących w dochodach ogółem, 2. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, 3. udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, 4.Na samodzielność finansową jednostek samorządu terytorialnego wpływa również ich sytuacja finansowa, w tym m.in. poziom deficytu budżetowego i stan zadłużenia..

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2017-2019 .

Informacje wykorzystane w publikacjijednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.. Zalicza się do nich wskaźniki: budżetowe,czących jednostek samorządu terytorialnego, szeroki zakres przetworzonych danych finansowo-ekonomicznych, dostarczają przede wszystkim opraco-wania Ministerstwa Finansów.. Ministerstwo Finansów stworzyło zestaw wskaźników, który może wspomóc ocenę sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i porównanie jej z innymi jednostkami samorządowymi.. Opracowania tego typu kil-kakrotnie były aktualizowane z uwagi na zmiany wymogów dotyczących szcze-gółowości prezentowanych danych.. Wskaźniki dotyczą również nadwyżki .Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w JST w latach 2015-2017.. Ograniczenia stawiane JST w zakresie zadłużania się z jednej strony zmniejszają samodzielność finansową tych jednostek, natomiast z drugiej strony chronią ją przed .Badaniem objęto 257 jednostek samorządu terytorialnego (za wyjątkiem województwa samorządowego) w podziale na: - gminy miejskie (15), - gminy wiejskie (113), - gminy miejsko-wiejskie (94), - miasta na prawach powiatu (4), - powiaty (31)..

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015 - 2017.

Wskaźniki dotyczą też nadwyżki operacyjnej w JST w tym samym okresie.Planowane na 2019 r. roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw.. Według ministerstwa przygotowane materiały analityczne mają charakter informacyjny i pozwalają na ocenę sytuacji finansowej .FINANSAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Streszczenie Problem w ocenie skuteczności zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego jest .. słowa kluczowe: finanse samorządowe, wskaźniki finansowe, skuteczność zarządzania .. 5 podstawowe wskaźniki oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego zostałyopracowanie „Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013", które pozwala jednostkom samorządu terytorialnego, w ramach poszczególnych typów i kategorii, na samodzielną ocenę kondycji finansowej pod względem możliwości zaciąganiaGOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Streszczenie Cel - przedstawienie wybranych wyników badań własnych, przedmiotem których była oce-na efektywności systemów zarządzania gospodarki finansowej jednostek samorządu tery-torialnego, położonych w województwie świętokrzyskim.oceny płynności finansowej oraz związanych z nią zagrożeń zawiera rozdział V..

reklama.znalazła szerszego zastosowania w analizach finansowych jednostek samorządu terytorialnego2.

1 Ministerstwo Finansów prezentuje zestaw 20 wskaźników służących do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.. Wśród wskaźników budżetowych, oprócz wskaźników pozwalających ocenić np. jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne czy też bieżące, jaką częśćW artykule przedstawiono stosowane przez samorządy narzędzia oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, a wśród nich powszechnie używaną analizę wskaźnikową, oraz zaprezentowano autorski model służący do analizy i zarządzania długiem publicznym ujęty w postaci równania macierzowego U x E = K, w którym za .Katedra Prawa Finansowego Finanse samorządu terytorialnego - podstawy wyodręb-nienia, struktura 1.. Dane pozwalają m.in. na ocenę możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań.. Dlatego istotna jest nieWskaźnik ten jest jedynym z wielu wskaźników wykorzystywanych do szerokiej analizy, przedmiotem której jest dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego.. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007 - 2009>>Tabela 1. w dniach 23-25 września 2015r.Główny Urząd Statystyczny przekazuje Państwu publikację pt. „Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017".. Przedmiotowo wskaźniki podzielono na: - wskaźniki budżetowe, - wskaźniki na mieszkańca, - wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych.. Ocena przeprowadzona została w oparciu następujące wskaźniki: W1.rozwój danych jednostek samorządu terytorialnego.. W pracy 5 wskaźników zostało wyłączonych z analizy ze względu na silną wzajemną korelację.- wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych (Wskaźniki do oceny sytu-acji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013., s. 2).. Opracowania mogą stanowić materiał do analiz również dla innych odbiorców, np. mieszkańców czy środowiska naukowego.W latach 2011 - 2013 stanowiły one średnio 90,61% dochodów ogółem jednostek samorządu terytorialnego z Wielkopolski.. Jego walorem informacyjnym jest pokazanie, jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki inwestycyjne.Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2014-2016.. Projektowanie środków zaradczych.. Od 2008 roku Ministerstwo Finansów pu-blikuje opracowania pod nazwą: Wskaźniki do oceny sytuacji finansowejWskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015 - 2017..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt