Opis sytuacji wychowawczej w klasie
Klasa III liczy 10 uczniów.. Warszawa ..  uczeń przejawia znaczące trudności wychowawcze i w zachowaniu .. nasilone wybuchy złości, zachowanie się w sposób złośliwy lub mściwy, impulsywność, reakcje nieadekwatne do sytuacji, uniemożliwianie prowadzenia zajęć lekcyjnych, częste zwracanie na siebie uwagi, zachowania .Analiza sytuacji wychowawczej w Szkole Podstawowej w Kotulinie - sygnalizowane problemy W wyniku obserwacji, dokonanych badań, którymi objęto wszystkie podmioty szkoły - Rada Pedagogiczna stwierdziła występowanie w sporadycznych wypadkach niekorzystnych zjawisk wychowawczych: - agresja fizyczna i słowna uczniów, wulgaryzmyudział klasy w imprezach klasowych i szkolnych.. Wychowawca w oczach rodzica.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Plan Pracy Wychowawczej był realizowany zgodnie z treściami wychowawczymi, a tematy były oparte na Planie Pracy.. Anna Ziniewicz.. włączanie się do wybranych zadań.. Na godzinach wychowawczych poruszano tematy związane ze zdrowiem, uzależnieniami i ich konsekwencjami, dbałością o środowisko, potrzebą szacunku i tolerancji, spędzaniem czasu wolnego.Zadania które należy zaliczyć do zadań opiekuńczych wychowawcy klasy to m.in.: - zwracanie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, - analizowanie przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych, - dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły; badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych; udzielanie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili .Arkusz sytuacji wychowawczej w klasie..

Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka.

Opis i analiza wyników ankiety dotyczącej zagrożeń w gimnazjum.. Sławomir Muszyński.. Nauczyciele w pierwszych dniach września zbierają dane, wypełniają druk, a następnie przekazują go pedagogowi.. Uwaga, to jest tylko początek artykułu Aby zobaczyć całość, zaloguj się lub załóż konto.. Interesujemy się wszystkim, co nas otacza.. Uczniowie klasy 3f maja duże poczucie humoru, co często kończy się punktami minusowymi.. Wałcz.. .W wyniku dwutygodniowego pobytu dziecka w w/w Oddziale i uczęszczaniu w zajęciach szkolnych w klasie łączonej III stwierdzono, że Dominik lepiej skupiał uwagę.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .ü za osiągnięcia w nauce 1 uczniowi klasy 6 sp (w ubiegłym roku 4uczniom ) ü za osiągnięcia sportowe - 1 uczniowi ( absolwentowi szkoły) Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce.. Sytuacje wychowawcze są warunkiem wywołania u wychowanka określonej aktywności.We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze..

Ankieta o relacjach w klasie i agresywnych zachowaniach.

Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu.. Dane statystyczne obiektywnie diagnozują sytuację wychowawczą w szkole.O mojej klasie można powiedzieć i napisać bardzo dużo, chodzi mi o klasę 3f Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie.. Lucyna Piotrowicz.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Jarosław .. Przygotowany przez pedagoga kwestionariusz należy rozdać wychowawcom klas (najlepiej podczas posiedzenia rady pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny).. Załóż konto i korzystaj z materiałów!Godzina wychowawcza lub szerzej: interakcje z wychowawcą i koleżankami, kolegami, z klasą, są bardzo ważnym elementem edukacji zdalnej.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Ocena aktualnej sytuacji wychowawczej w klasie (osiągnięcia, niepowodzenia): Dotychczasowe podjęte środki zaradcze przez wychowawcę klasy celem poprawy zachowania uczniów: Ocena współpracy z rodzicami:Opis i analiza przypadku Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowościW podejściu tym przedmiotem badania jest stan klasy jako środowiska społecznego: relacje interpersonalne, funkcjonowanie grupy w sytuacjach trudnych, poziom rywalizacji (koncentracji na sobie), skłonność i zdolność do kooperacji, normy, role, stosunek do wymagań, sposób wykonywania zadań, relacje klasa - nauczyciel (wychowawca).mocne i słabe strony klasy; problemy wychowawcze z uczniami, uczniowie nadpobudliwi, wyobcowani z klasy, szczególnie uzdolnieni; opis działań wychowawczych podejmowanych przez wychowawcę w celu integrowania zespołu klasowego; opis działań mających na celu przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniów, uczestnictwo w kulturze, inicjatywy, akcje społeczne uczniów; współpraca z samorządem; współpraca z pedagogiem i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną;W taki oto sposób powstał bardzo ciekawy zestaw filmów, które można wykorzystać do zdalnej pracy wychowawczej..

Dzieje się tutaj bardzo wiele śmiesznych, dziwnych, czasem nawet i tragicznych sytuacji.

Dodano: 7 sierpnia 2019. godziny wychowawcze.. narady ,dyskusje na godzinach .Oskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Jesteśmy weseli, uśmiechnięci i ciekawi świata.. Ruchliwość dziecka nie przeszkadzała jemu w braniu udziału w zajęciach zespołowych.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Stargard SzczecińskiUniwersytet Dzieci w Klasie oferuje gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji i projekty edukacyjne z różnych dziedzin nauki.. Dodano: 4 września 2018.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. wysuwanie propozycji do ocen z zachowania.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sytuacje wychowawcze - o określony zespół zdarzeń, pośród których należy umieścić wychowanka, by wywołać i utrwalić pewne formy jego aktywności.. Sytuacja wychowawcza .. Ewelina Pęcak.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola..

Uzyskaj dostęp do portalu ePedagogika - czekają na Ciebie:Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Gdańsk .. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.W przypadku braku poprawy w zachowaniu dziecka lub pogłębieniu się trudności przy stosowaniu powyższych zaleceń wskazany jest bezpośredni kontakt wychowawcy z Poradnią w ramach Punktu Konsultacyjnego lub po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin oraz przeprowadzenie badań kontrolnych (sfera emocjonalna) nie wcześniej niż .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Uczniowie po obejrzeniu filmu mogą odpowiadać na pytania zawarte pod opisem danego filmu i dyskutować ze sobą i wychowawcą za pomocą cyfrowych komunikatorów.Jest nas w klasie 24, w tym 11 dziewczynek i 13 chłopców.. udział członków klasy w opiece nad dziećmi młodszymi w czasie przerw.. udział klasy w pracach samorządu szkolnego.. Chętnie malujemy, śpiewamy i wspólnie się bawimy.. Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu.Opis przypadku skutecznej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem trudnym w Szkole Podstawowej nr 23 Poniedziałek , 04 lipca 2011 Marcin ( imię chłopca zostało w opisie zmienione ) to uczeń klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie w roku szkolnym 2010/2011.Ankieta badająca problemy wychowawcze w internacie.. W czasie godziny wychowawczej można wesprzeć uczniów w mierzeniu się z emocjami, które teraz się w nich kumulują..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt