Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 20192020
Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych i doraźnychSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Strzygach PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.. Baza szkół i placówek; Kontrole planowe i doraźne; Monitorowanie; Plany Nadzoru Pedagogicznego; Sprawozdania z Nadzoru Pedagogicznego; Wspomaganie.. Informacje ogólne.. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 na skutek przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii nie przebiegała zgodnie z planem.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020 3 b) Prawidłowości realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej; c) Organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów na podstawie opinii i orzeczeń PPP.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa, przedszkole doskonali efekty swojej pracy".Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- II półrocze roku szkolnego 2019/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. Przedszkola.. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE OBEJMUJE WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNĄ EDUKACJĘ DZIECI OD TRZECIEGO ROKU ŻYCIA DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020..

Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

roku szkolnym 2019 / 2020.. Spis treści.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej.. str. 2 WYNIKI NAUCZANIA KLASY LICEUM 3- LETNIEGO (NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM) 1d 3d stan w ostatnim dniu nauki klasyfikowanych Ze wszystkich przedmiotów bez ocen niedostatecznychNadzór pedagogiczny prowadzony był zgodnie z rocznym planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/16, który został opracowany na podstawie wytyczonych kierunków realizacji polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Priorytetów Biura Edukacji, Priorytetów Burmistrza Dzielnicy Bielany oraz .. Świnoujściu .. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej .. W tym roku szkolnym należy zwrócić uwagę na podsumowanie monitorowania pracy szkoły.. 2Ewaluacja3.. 3 Pod Żaglami.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych .Nadzór Pedagogiczny.. Elementy sprawozdaniaStrona przedszkola nr 3 w Rydułtowach.. Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r -§ 69.ust 7Po dogłębnej analizie zgromadzonych informacji, dyrektor opracowuje sprawozdanie z nadzoru, które przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia 2020 r.ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.): 1.Decyzją rady pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020 przedmiotem ewaluacji było: Obszar..

2 ... 2019/2020 oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w ww.

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, oraz innej działalności statutowej przedszkola.. Sprawozdania - 2 półrocze 2019/2020.. 2.1Ogólne informacje o liczsprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu, ewaluacja wewnętrzna, nadzór pedagogiczny, dokumenty szkolne, rada rodziców w przedszkolu, podstawa programowa, dokumentacja przedszkola, szkolne sprawy, sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego, plan nadzoru pedagogicznego 2013 2014, dokumentacja pracy przedszkola, ko .SPRAWOZDANIE DYREKTORA Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 .. Miejskiego .. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - PrawoDokument jest sprawozdaniem z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Opracowanie obejmuje ilościowe zestawienia dotyczące wszystkich form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz analizęSPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RYDUŁTOWACH ZA ROK SZKOLNY 2019/2020 I.. Sprawozdania - 1 półrocze 2019/2020.. Promować placówkę w środowisku lokalnym.. Przeprowadzono natomiast nieplanowaną Ewaluację zdalnego nauczania.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn..

1 ... nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli.

1-3 rozporządzenia MinistraSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola, ewaluacja, wspomaganie, monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej działalności przedszkolaCzytaj więcej o: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 15 września 2020 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020: Kontynuować współpracę z rodzicami i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Myszyńcu.. Dobre praktyki; Konferencje i narady; Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 oraz organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021; Ogłoszenia różne; Reforma; SIO; Szkoły i .4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611) ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego został opracowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoruSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Data: 2018-01-15, rozmiar: 1 MB Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - 2016/2017Wraz z nowym semestrem dyrektorzy wszystkich szkół i placówek powinni przygotować się do opracowywania sprawozdania z realizacji nadzoru pedagogicznego w minionym semestrze roku szkolnego, tak aby czas ten został maksymalnie wykorzystany, a proces sprawozdawczy był przemyślany i przebiegał bez niespodzianek.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020..

2.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.

Nadzór sprawowany był zgodnie z art. 51 ust.. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.) - & 24. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)- art.69 ust.7; Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych.. okresie.. Brać udział w doskonaleniu zewnętrznym zgodnie z potrzebami placówki (szkolenia, konferencje).Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola musi przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt