Opis taksacyjny wskazania gospodarcze
Opis taksacyjny Nadleśnictwo - Płaska [21] Obręb - Serwy II [3] Stan na 01-01-2015 Powierzchnia [ha] Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej Elementy taksacyjneOpis taksacyjny lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia 02/08/084/0002 - STARY ZDRÓJ Oddział i pododdział Powierzchnia [ha] Opis siedliska, drzewostanu i pow. niele śnej Elementy taksacyjne Wskazania gospodarcze Le śna Grunty do zales.. Aby zaimportować dane należy wskazać ścieżkę do pliku XML wygenerowanego przy pomocy SILP.1.. Taksacja lasu (opis taksacyjny lasu) § 11 Sporządzenie opisu taksacyjnego lasu wymaga przeprowadzenia taksacji, to jest ewentualnej korekty granic oddziałów i wyłączeń taksacyjnych oraz aktuali-zacji elementów taksacyjnych i wskazań gospodarczych dla tych wyłączeń.. Cechy taksacyjne lasu.. leśną Grunty nieOpis taksacyjny December 15, 2013 tnttelecom Leave a comment dokładną lokalizację drzewostanu spośród podaniem nazwy nadleśnictwa , obrębu leśnego, leśnictwa , numeru oddziału a litery pododdziału , spośród uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju,wskazania gospodarcze zawarte w opisie taksacyjnym lasu, określenie etatów cięć użytkowania głównego, wykaz projektowanych cięć rębnych wraz z mapą przeglądową cięć, zestawienie i opisanie zadań z zakresu użytkowania głównego (rębnego i przedrębnego),Opis taksacyjny Leśnictwo Miejskie Łódź Obchód Lublinek-Ruda - gm..

Opis taksacyjny wyłączeń i zaprojektowanie wskazań gospodarczych .

Leśnictwo Numery oddziałów Powierzchnia w ha Grunty zalesione i niezalesione Grunty zw. z gosp.. Powierzchnia ha Wzór nr 56 Spis treści 3.3.. ne zalesione KOD OPIS D-STAN drzewostan PLANT NAS plantacje nasienne PLANT SZ plantacja drzew szybkorosn c. grunty le ne niezalesione KOD OPIS PLANT CH plantacja choinek PLANT KRZ plantacja krzewów przemysłow.. pan., wiek, bonitacja, zadrzew.). gleby, Powierzchnia [ha] Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej Elementy taksacyjne Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny Leśna Nie- leśnaCechą odróżniającą mapę przeglądową od gospodarczo-przeglądowej jest brak informacji o powierzchni wydzieleń i oddziałów.. Jaki użytek stanowi bardzo wąski wąwóz o powierzchni 0,60ha porośnięty dużymi drzewami.. Opis taksacyjny lasu to część danych inwentaryzacyjnych planu .Opis taksacyjny Nadleśnictwo - KONSTANTYNOWO [11] Obręb - KONSTANTYNOWO [1] Stan na 01-01-2018 Oddz.. Projektowane cięcia rębne na 10-lecie Skrócony opis d-stanu (gat.. Oddziały opisane są wyłącznie za pomocą ich numerów, a pododdziały za pomocą liter (zawsze) i skróconego opisu, np. „7Md75" (tylko gdy taki opis nie zaciemnia treści mapy).opis taksacyjny lasu zawierający szczegółowe informacje o każdym wydzieleniu: skład gatunkowy, wiek, strukturę warstwową, warunki siedliskowe, miąższość drzewostanu oraz zaprojektowane wskazania gospodarcze, wykaz projektowanych użytków rębnych i cięć pielęgnacyjnych, mapy o różnej treści i skali: gospodarcze, drzewostanów ..

c) las1 Opis taksacyjny Nadleśnictwo -GDAŃSK [03] Obręb - Oliwa [2] Stan na 01-01-2015 Oddz.

odp.. Adres wyłączenia, grupa rodzajów powierzchni .3.. Powierzchnia ha brutto netto Oddz.. W opracowaniu wykorzystano uzyskane od zamawiającego szkice polowe z Operatu pomiarowego sporządzonego przez firmę Geototal.Wyłączenia taksacyjne w ramach oddziału leśnego (jednostki kontrolnej) na gruntach leśnych zalesionych tworzy się przede wszystkim ze względu na: gatunek panujący w drzewostanie, wskazania gospodarcze i ochronne, dokładność inwentaryzacji zasobów drzewnych.Plan urządzenia lasu - szczegółowy leśny plan gospodarczy, podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa - np.nadleśnictwa.. Warstwa 19.. T Poddz.. G T Poddz.. Lz bo nie jest to zwarta powierzchnia.. Poddz.. Warstwa 17Opis taksacyjny lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia 02/08/084/0003 - STARE MIASTO Oddział i pododdział Powierzchnia [ha] Opis siedliska, drzewostanu i pow. niele śnej Elementy taksacyjne Wskazania gospodarcze Le śna Grunty do zales.. Powierzchnia [ha] Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej Elementy taksacyjne Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha]dojrz procent pozyskania grubiznygleby, masa do pozyskania z całej powierzchni•wskazania gospodarcze zawarte w opisie taksacyjnym lasu, •określenie etatów cięd użytkowania głównego, •wykaz projektowanych cięd rębnych wraz z mapą przeglądową cięd, •zestawienie i opisanie zadao z zakresu użytkowania głównego (rębnego i przedrębnego), Plan Urządzenia LasuOpis taksacyjny - przeglądanie, edycja, ..

Wykonane czynności gospodarcze w poszczególnych latach obowiązywania poprzedniego planu.

planowane czynności gospodarcze.. obszary chronione .Opis taksacyjny Nadle śnictwo - OLE ŚNICA ŚLĄSKA Obr ęb - OLE ŚNICA ŚLĄSKA 12/05/03 str. 1Opis taksacyjny lasu jest informacją o środowisku w rozumieniu art. 9 ust.. Powierzchnia [ha] Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej ElementOpis taksacyjny Nadle śnictwo - Augustów [01] Obr ęb - Białobrzegi [3] Stan na 01-01-2015 Oddz.. Wysoko Powierzchnia [ha] Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni niele śnej Elementy taksacyjne Wskazania gospodarcze (liczba ci ęć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny Le śna Nie- le śna OC .. Title OpisTaks_084-0003-STARE MIASTO Author: LeśnictwoOpis taksacyjny lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia 14/26/032/0011 - KOTUŃ ł Powierzchnia [ha] Opis siedliska, drzewostanu i pow. nieleśnej Elementy taksacyjne Leśna Grunty do zales.. Korekta podziału powierzchniowego § 12 1.strona 11 Przyrost bieżący na 1 ha [m3] Na całej pow. [m3] brutto netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14 TP 1.7269 72 57Wskazania gospodarcze dotyczące hodowli lasu powinny obejmować wszystkie grunty wymagające: zabiegów melioracyjnych, zalesień, odnowień naturalnych i sztucznych, dolesień luk, poprawek i uzupełnień, podsadzeń, wprowadzania podszytów, pielęgnowania istniejących upraw oraz pielęgnowania młodników (niezakwalifikowanych do CPP).Opis taksacyjny lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia 18/07/085/0005 - Klimkówka ł Powierzchnia [ha] Opis siedliska, drzewostanu i pow. nieleśnej Elementy taksacyjne Wskazania gospodarcze Wykonanie zales..

Opis taksacyjny - część danych inwentaryzacyjnych planu urządzenia lasu, obejmuje charakterystykę lasów i gruntów.

Zawiera m.in.: dokładną lokalizację drzewostanu z podaniem nazwy nadleśnictwa, obrębu leśnego, leśnictwa, numeru oddziału i litery pododdziału, z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju,; rodzaj użytku gruntowego i jego powierzchnię (areał),WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI STOSOWANYCH W OPISACH TAKSACYJNYCH 5.. T Poddz.. Skąd rzeczoznawca majątkowy bi erze te cechy (z opisu taksacyjnego) i gdzie ten opis znajdę oraz aktualność jakich cech sprawdzam na wizji sama bądź z leśnikiem.. Rodzaj zadania Pow. [ha] k k e Do pozysk.. [m3] Powierzchnie niestanowiące wydzielenia- sporządzono opis taksacyjny drzewostanów, - zaplanowano wskazówki gospodarcze (w rozbiciu na poszczególne lata), - sporządzono szkice poglądowe drzewostanów.. 1 ha cała pow. 1 pkt 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt