Strategia rozwoju województwa śląskiego 2030
Podlaskie 2030.. Głównymi interesariuszami procesu konsultacji społecznych projektu Strategii byli przedstawiciele społeczności lokalnych, władz regionalnych i lokalnych, przedstawiciele administracji rządowej, samorządy gospodarcze, związki .Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030).. W jej ramach przyjęto m.in. uchwałą określającą .Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+ Założenia Załącznik do uchwały nr 18/752/20Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Zarząd zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych.. W ramach spotkań konsultacyjnych w styczniu 2019 r. organizowane są konferencje regionalne, współorganizowane przez urzędy marszałkowskie.. Obecna wersja stanowi piątą edycję tego dokumentu.. Zjawiska globalne, z którymi przyjdzie nam się mierzyć będą bezprecedensowe.. Wciąż trwają dyskusje nad ostateczną wersją Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.Strategia zakłada ambitne cele strategiczne i operacyjne, które mają posłużyć do osiągnięcia wizji województwa śląskiego w 2030 roku w brzmieniu: „Województwo śląskie będzie nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim .Niniejszy projekt stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+"..

2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn.

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.. Uchwała została przyjęta jednogłośnie!. Harmonogram opracowania SRWŚ 2030+ Uchwały i dokumenty.. TV Strategia.Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030.. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.. Aktualności.. Dolina Rolnicza 4.0. zm.), art. 39 ustawy .Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 1128/258/IV/2013 z dnia 28.05.2013 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" wraz z Prognozą oddziaływania na środowiskoStrategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030 O nas Stworzony portal pełni rolę platformy konsultacyjnej oraz przewodnika, gdzie znajdą Państwo informacje o poszczególnych etapach prac nad trzecią, w historii funkcjonowania samorządowego województwa, aktualizacją określonych w lipcu 2000 r .Głosowanie nad uchwałą określającą Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Zielone Śląskie 2030" było jednym z najważniejszych punktów październikowych obrad Sejmiku..

IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, zaplanowanego na dzień 2 lutego br., o godz. 13.00 w sali nr 1221.

Aktualnie jesteś w: Strona główna; Menu.. Deklaracja dostępności.. Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 r. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030" jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+", uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 1 lipca 2013 roku i stanowi piątą edycję tego .Treść Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030" oraz podsumowanie wraz z uzasadnieniem, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w zakładce plany rozwoju, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na .Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 1 lipca 2013 roku i stanowi piątą edycję tego kluczowego dokumentu określającego cele rozwoju regionu oraz instrumenty ich realizacji w perspektywie .Przyjęta strategia jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+", która została uchwalona przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2013 roku..

Uchwała została przyjęta jednogłośnie!Strategię rozwoju woj. śląskiego do 2030 r. przyjął w poniedziałek (19 października) sejmik tego regionu.

Jak zapisano we wstępie, jednym z kluczowych wyzwań regionu jest dynamizacja procesów sprawiedliwej transformacji regionu - w kierunku nowoczesnej, zielonej gospodarki.Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.. Aktualności .. Konkurs Moje województwo.. Niestety, niewiele uwagi poświęca się w tym dokumencie rozwojowi transportu i turystyki rowerowejStrategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030; Dolina Rolnicza 4.0 .. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030.. Opublikowany przez Dzisiaj w Zabrzu Wtorek, 20 października 2020Dokument Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmiosko-mazurskiego do roku 2025 powstał w wyniku aktualizacji Strategii z 2005 r. i jest trzecim już etapem planowania stra- tegicznego zapoczątkowanego w 1999 r. przez władze regionu.Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 jest dokumentem proaktywnym i otwartym, dokumentem, którego realizacja będzie podlegać systematycznym ewaluacyjnym ocenom, a także ciągłej weryfikacji i doskonaleniu, w ślad za zmieniającymi się uwarunkowaniami.Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020", przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr III/47/1/2010 na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 roku..

Sposób, w jaki się do nich zaadoptujemy i je wykorzystamy, na długie lata określi ścieżkę rozwojową ...Sejmik przyjął strategię rozwoju województwa śląskiego do 2030 r. 19 października odbyła się sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

Prezentowany dokument został zatwierdzony przez członków Komitetu Ekspertów i Grupy Roboczej ds. SRWD 2030, i uwzględnia uwagi Komitetu Sterującego ds. SRWD 2030, zgłaszane do końca grudnia 2017 r.Strategia „Śląskie 2030", nosząca subtytuł „Zielone Śląskie", jest aktualizacją dokumentu z 2013 r., sięgającego wówczas zakresem 2020 r. Prace nad obecną, piątą już edycją regionalnej strategii, podjęto w 2018 r. Sygnuje ją zarząd województwa kierowany przez marszałka Jakuba Chełstowskiego.Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, czyli najważniejszy dla Regionu dokument, który określa wizję rozwojową Pomorza w kolejnej dekadzie.. Projekty strategiczne.. Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 41 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt