Ruch drgający i parametry które go opisują
Zapisują w zeszycie definicję ruchu drgającego, przykłady tego ruchu oraz jego cechy.. Ruch jednostajny po okręgu: Ruchem jednostajnym po okręgu nazywamy taki ruch, którego torem jest okrąg, a wartość prędkości jest stała v=const.Ruch harmoniczny - ruch drgający, w którym na ciało działa siła o wartości proporcjonalnej do wychylenia ciała z jego położenia równowagi, skierowana zawsze w stronę punktu równowagi.. Tylko takimi falami będziemy się zajmować w tym module.. Wielkości opisujące ruch drgający to: * amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi.. 2.jednostajnie opóźniony a=const, a<0.. N. Wyjaśnia, że położenie równowagi jest punktem do którego ciało drgający w tym ruchu nieustannie dąży i osiąga to położenie, gdy ten ruch ustaje.. Ruch harmoniczny to ruch okresowy, czyli ruch powtarzający się w regularnych odstępach czasu, w którym przemieszczenie x ciała zmienia się w funkcji czasu t w sposób sinusoidalny lub cosinusoidalny.Ruch pod wpływem siły harmonicznej - rozwiązanie, parametry, przykłady: • prosty oscylator harmoniczny, • wahadło matematyczne, • wahadło fizyczne.. Kryteria sukcesu: Wiem co to jest ruch drgający; Znam wielkości fizyczne, które opisują ruch drgający; Potrafię wyznaczyć okres i częstotliwość drgań wahadła.Równanie ruchu Newtona opisujące drganie tłumione ma postać: , 0 d d 2 d 2 2 0 2 x t x t x E Z m b 2 E m 2 k Z 0 (7.10) gdzie m jest masą drgającego ciała, a E - współczynnikiem tłumienia ośrodka..

Ruch drgający pod wpływem siły wymuszającej.

Wykres wychylenia ciała od położenia równowagi w zależności od czasu jest tzw. krzywą harmoniczną.. Wielkościami opisującymi ruch drgający są: Amplituda drgań A - największe wychylenie z położenia równowagi; jednostka - metr [m].Ruchem drgającym - nazywamy ruch , np. punktu poruszającego się tam i z powrotem po tym samym torze; ruch wówczas jest cykliczny oraz zachodzi w różnych odstępach czasu.. Rodzaje drgań.. Ruch z tłumieniem - równanie, rozwiązanie, interpretacja.. Drgania gasnące - ruch punktu również zachodzi tam i z powrotem, natomiast ustaje on po pewnym czasie.. W położeniu równowagi siły działające na ciało równoważą się.. Zależność wychylenia drgającego punktu z położenia równowagi od czasu w ruchu harmonicznym tłumionymRuch drgający uzupełnij tekst.. 3._____ to największe wychylenia z położenia równowagi.. Składanie drgań:ruchem harmonicznym jest ruch drgający, w którym wychylenie opisuje funkcja sinus.. 1.Drgania które zanikają po pewnym czasie na skutek działania np. oporu powietrza nazywamy drgania tłumione 2.Drgania _____ to drgania, które podtrzymuje się, działając na drgające ciało siłą _____.. 5.Częstotliwość .Ruch drgający to jeden z najpowszechniejszych ruchów w przyrodzie: drgają struny głosowe ludzi i zwierząt, drgają atomy w nas i otaczającej materii, membrany głośników..

Ruch drgający odbywa się wokół punktu zwanego położeniem równowagi.

Mierzymy w sek.. Szczególnymi przykładami ruchu drgającego są: ruch wahadła matematycznego i ciężarka zawieszonego na sprężynie, które wykonują drgania harmoniczne.1.jednostajnie zmienny a=const.. Już potrafisz opisać ruch ciała, posługując się pojęciem toru ruchu, drogi, prędkości;Ruch drgający, odbywający się pod działaniem siły sprężystości, w którym przyspieszenie w każdym punkcie ruchu jest wprost proporcjonalne do wychylenia, nosi nazwę ruchu drgającego prostego albo harmonicznego.Ciało drgające to oscylator harmoniczny.W ruchu drgającym ciało nie porusza się ze stałą prędkością.. Ruch drgający to taki ruch, w którym wartości wielkości fizycznych opisujących go, powtarzają się cyklicznie (okresowo).. Ciało drgające harmonicznie nazywamy oscylatorem harmonicznym.. Ruch harmoniczny jest najprostszym rodzajem drgań.. Ruch drgający prosty Ruch drgający jest zjawiskiem powszechnym, obserwujemy go w życiu codziennym, w przyrodzie i technice.. * częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie.. Wartość oraz zwrot prędkości zmienia się okresowo.. Wykres wychylenia ciała od położenia równowagi w zależności od czasu jest tzw. krzywą harmoniczną.. 2009-11-09 18:37:15 Zadanka z fizyki (kinemtyka, ruch po okręgu ) 2019-12-04 13:35:50 Prędkość liniowa i ruch po okręgu .Wahadło - ciało zawieszone w jednorodnym polu grawitacyjnym w taki sposób, że może wykonywać drgania wokół poziomej osi nie przechodzącej przez środek ciężkości zawieszonego ciała..

Zaznacz ciała wykonujące ruch drgający: Preview this quiz on Quizizz.

N. Zapoznajmy się teraz z wielkościami,które opisują ruch.Przedstawione podejścia i uzyskane w teorii zależności [28,35,42] obrazują ruch drgający obiektu (modelu) i opisujące go parametry procesu drganiowego, co pozwala na zaniechanie trudnego opisu analitycznego (szczególnie dla wielu stopni swobody) i zastąpienie go bezpośrednimi pomiarami drgań.Jaki ruch nazywany jest ruchem po okręgu?. matematyczne (proste) - opisujące wahadło jako punkt materialny, zawieszony na nieważkiej nici,Temat: Ruch drgający.. Co mają wspólnego te zjawiska?. Drgania dowolnego rodzaju, nawet bardzo złożone, można przedstawić w .Play this game to review Oscillation.. RUCH HARMONICZNY - jest to ruch powtarzający się.Temat: Ruch drgający prosty i wielkości go opisujące.. W punktach maksymalnego wychylenia z położenia równowagi wartość prędkości wynosi zero.Dźwięk - fala, czyli rozchodzenie się drgań cząsteczek powietrza (lub innego ośrodka) Fale i dźwięki Człowiek słyszy dźwięki o częstotliwości od ok. 20Hz do ok. 16kHz Echolokacja - orientacja w przestrzeni za pomocą fal dźwiękowych Echo - dźwięk, który został od czegoś odbity.Ruch drgający to taki ruch, w którym wielkości opisujące go zmieniają cyklicznie swoje wartości.. Drgania występują podczas trzęsień Ziemi, drga huśtawka w parku, struna gitary i membrana głośnika..

Zaznacz ciała wykonujące ruch drgający: ruch drgający i fale DRAFT.

Przykłady ruchu drgającego.. ruch drgający i fale DRAFT.Cele lekcji: Dowiem się , jaki ruch nazywamy drgającym oraz jakie wielkości fizyczne go opisują; Nauczę się wyznaczać okres i częstotliwość drgań wahadła.. Przykładem może być modelowy ruch .Jeżeli źródło, które wytwarza fale porusza się ruchem harmonicznym to w ośrodku powstają fale sinusoidalne.. Ruch harmoniczny jest najprostszym rodzajem drgań.. Drga most, przez który przejeżdża pociąg, drga membrana głośnika, powietrze w piszczałkach, struna gitary, ale drgają również cząsteczki, z których zbudowana jest materia, a także atomy, z których składają się cząsteczki.. -jednostajnie przyspieszony a=const, a>0 np spadek swobodny a=g.. Wielkości charakteryzujące ruch falowy: amplituda - największe wychylenie z położenia równowagi, okres - czas trwania jednego pełnego drgania, częstotliwość - ilość drgań .RUCH DRGAJąCY - jest to ruch, przez który ciało pod wpływem działającej siły drga.. 01 czerwca 2012.. Na dodatek każdy ruch drgający (cykliczny) można przedstawić jako złożenie skończonej lub nieskończonej liczby drgań harmonicznych.Ruch drgający to ruch, w którym wielkości wartości fizycznych .Ruch drgający opisują parametry: amplituda (A - jest to największe wychylenia z położenia równowagi); okres drgań (T - jest to czas jednego pełnego drgania.. Pojęcia te dobrze już znasz i nie będziemy ich przypominać.U.. (sytuacja ta występuje, np. w związku z pojawiającym się oporem .Ruch drgający.. Zauważmy, że jeśli punkt B przemieścił się z B 1 do B 2 w czasie t (promień wodzący ciała na okręgu zakreślił wtedy kąt równy fazie ), to słuszne jest:Ruch harmoniczny - ruch drgający, w którym na ciało działa siła o wartości proporcjonalnej do wychylenia ciała z jego położenia równowagi, skierowana zawsze w stronę punktu równowagi.. W ruchu drgającym ciało wychyla się okresowo w jedną i w drugą stronę od położenia równowagi.. Ruch drgający odbywa się wokół punktu zwanego położeniem równowagi.. Cele lekcji: Uczeń: dowiaduje się, jaki ruch nazywamy drgającym, poznaje wielkości fizyczne, które go opisują, poznaje rodzaje drgań oraz nauczy się wyznaczać okres i częstotliwość drgań wahadła.5 Ruch drgający Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry .. • stosuje zasadę zachowania energii do opisu ruchu drgającego, opisuje przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu Uczeń: .. których pomiar ma decydujący wpływ na niepewność otrzymanej wartości3 Ruch drgający prosty Temat 1.. * okres drgań - czas w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt