Znaczenie miasta dla rozwoju gospodarki i kultury w średniowiecznej europie
W ten sposób nastąpiło rozejście się dróg rozwoju zachodniej i środkowo-wschodnie Europy, powstał tzw. dualizm w rozwoju gospodarczym Europy.Rynek - centrum średniowiecznego miasta .. Te skoleji dążyły do uzyskania suwerenności.. Zawsze pośrodku nowo zaplanowanego miasta znajdował się rynek.Tam powstawały najważniejsze budowle: ratusz - siedziba władz miejskich - i kościół, w którym koncentrowało się życie duchowe mieszkańców miasta.Obok ratusza znajdował się dom wagi miejskiej, w którym kupcy mogli sprawdzić ciężar sprzedawanych towarów, a kupujący .Średniowiecze trwało w Europie od IV/V w. n.e. do XV w., a w Polsce od X do XV wieku.. Historycy nie są zgodni w ocenie postępu jaki dokonał się w gospodarce rolnej na przełomie I i II tys. n.e. To w nich kształtowała się wielka polityka, kultura, sztuka.. a. upadek miast w okresie wczesnego średniowiecza.. renaissance „odrodzenie") - epoka w historii kultury europejskiej, obejmująca przede wszystkim XVI wiek, określany często jako „odrodzenie sztuk i nauk" oraz koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii kultury włoskiej od Dantego do roku 1520.. Jedni uważają, że w X, a zwłaszcza w XI w., choć w Europie Środkowej w XIII w. upowszechnienie się wynalazków i nowych technik rolnych, np. trójpolówki, ciężkiego pługu, chomąta, pozwoliło na przezwyciężenie .6..

Punkt ciężkości gospodarki europejskiej przesunął się na północ.

Powierzchnia naszego kontynentu wynosi jedynie 10,5 mln km Indeks górny 2 2, a więc jest 4 razy mniejsza od Azji, 3 razy od Afryki i 2 razy od każdej z Ameryk - Północnej i Południowej.. b. Nasilenie się procesów urbanizacyjnych od XI w. Warunku rozwoju miastStulecia między przełomem X i XI wieku, a końcem XIII nazywamy pełnym średniowieczem.. Od upadku do rozkwitu.. W hierarchii średniowiecznego społeczeństwa najważniejsze miejsce zajmowały dwa stany, rycerstwo i duchowieństwo.. W Europie Środkowo-Wschodniej w 1348 r. cesarz Karol Habsburg ufundował uniwersytet w Pradze, a parę lat później w Krakowie w 1364 r.Procesy te nie objęły natomiast zachodniej Europy, w której nadal pogłębiał się rozwój elementów kapitalizmu, industrializacja, a w ślad za tym umacniały się wpływy mieszczaństwa.. Można powiedzieć, że oznacza on ustrój społeczno- polityczno- gospodarczy będący podstawą funkcjonowania społeczeństw i państw Europy w dobie Średniowiecza, którego okres datuję .Omawiając rolę chrześcijaństwa w średniowieczu warto zwrócić uwagę na następujące trzy dziedziny tj.: polityka, gospodarka i kultura, bowiem w tych obszarach widać bardzo wyraźny wpływ Kościoła.Na ziemiach polskich może nie był on, aż tak wyraźny jak na Zachodzie Europy, ale i rozwój organizacyjny Kościoła był tu mniejszy.Najstarsze uniwersytety powstały w Europie Zachodniej: Paryż (1150 r.), Oxford (1157 r.), Rzym (1224 r.), Cambridge (1226 r.)..

Produkcja tekstylna skoncentrowała się w Anglii oraz w miastach niderlandzkich.

a) rozwój urbanizacji X - XIII w. w Europie Zachodniej w XIII w. istniało w Europie ok. 60 miast powyżej 10 tys. mieszkaoców.. W tym czasie nieco przygasły istniejące od czasów karolińskich szkoły przyklasztorne, natomiast okres rozwoju przeżywają szkoły ulokowane przy katedrach i kolegiatach, w których kształcenie obejmowało tzw. „siedmiu .2.. Cystersi .Renesans, odrodzenie (fr.. Miasta średniowiecznej Europy 1. miasta zakładano przy głównych szlakach handlowych, w miejscach targowych, przy ośrodkach władzy, w sąsiedztwie ważnego sanktuarium,Już od czasów starożytnych miasta pełniły w świecie ludzi bardzo ważną rolę.. Oczywiście, rozwój miast był bezpośrednio zależny od tego, ile osób zechciało tam mieszkać i było w stanie się utrzymać z rzemiosła.Jednak nawet w tak trudnym okresie miasta przetrwały i dążyły do odbudowy swojej dawnej świetności, stając się przy tym siłą napędową średniowiecznej gospodarki.. Tak duże miasta nabrały znaczenia politycznego „wokół-ległych" regionów których władcy dążyli do całkowitego poddania sobie miast.. Mieszczanie, przede wszystkimi kupcy inwestowali z zyskiem w rozwój rolnictwa (młyny, nowe uprawy), a chłopi w coraz większym stopniu bogacili się.Przede wszystkim jednak miasta średniowieczne rozwinęły się albo z grodów, albo powstały od podstaw (na surowym korzeniu), ponieważ miasta istniejące w starożytności zostały zniszczone na przełomie starożytności i średniowiecza..

Ważne znaczenie dla średniowiecznej urbanistyki miał rozwój miast europejskich w IX-XI w.

Po okresie wojen i masowych migracji stopniowo odradzał się handel (lokalny i dalekosiężny), powracano do gospodarki towarowo - pieniężnej.Miasto w średniowiecznej Europie.. Termin ten nie jest jednoznaczny.. Ważne znaczenie dla średniowiecznej urbanistyki miał rozwój miast europejskich w IX-XI w.Średniowiecze - epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych.Jest środkowym okresem w tradycyjnym podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze i nowożytność.Dzieli się na wczesne, pełne (dojrzałe) i późne średniowiecze.Pozyskał dla Kościoła m. In.. KULTURA ŚREDNIOWIEZNEJ EUROPY - NOTATKA _____ 1. echy kultury średniowiecznej: a) uniwersalizm nie rozwijały się oddzielne kultury narodowe, pod wpływem chrześcijaostwa wykształcił się jeden wzorzec (było to związane z tym, że duchowni byli jedynymi ludźmi wykształconymi: umieli czytad i pisad, byli pisarzami i uczonymi,Miasta, których znaczenie gospodarcze już się utrwaliło, stawały się również ośrodkami kultury i oświaty..

W okresie romańskim zaistniały znaczące zmiany zarówno w aspektach kultury i sztuki chrześcijańskiej.

Ważne znaczenie dla średniowiecznej urbanistyki miał rozwój miast europejskich w IX-XI w.. Wtedy to gospodarkę średniowieczną zachodu cechował najszybszy rozwój, narodziły się miasta europejskie, ukształtowało się w pełni społeczeństwo feudalne, rozkwitła kultura rycerska i myśl chrześcijańska.Kultura średniowiecza dzieli się na 2 okresy: romański i gotycki.. Za początek tej epoki uznaje się upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, natomiast koniec epoki średniowiecza badacze utożsamiają z upadkiem Cesarstwa Bizantyńskiego (Wschodnio-Rzymskiego) w 1454 r.Przede wszystkim jednak miasta średniowieczne rozwinęły się albo z grodów, albo powstały od podstaw (na surowym korzeniu), ponieważ miasta istniejące w starożytności zostały zniszczone na przełomie starożytności i średniowiecza.. Na kulturę i rozwój miasta miała największy wpływ ludność do niego przybywająca i ciągnąca wraz ze .W rozwijających się szybko miastach zwiększało się zapotrzebowanie na zboże, wełnę, zwierzęta i inne produkty gospodarki wiejskiej.. Warunki naturalne w Europie są niezwykle różnorodne.W XII wieku na ziemie polskie przybyli cystersi, którzy w ciągu stu lat założyli dwadzieścia pięć bogato uposażonych klasztorów m. i. n. w Jędrzejowie (1149 rok, miejsce związane z błogosławionym Wincentym Kadłubkiem), Sulejowie (1177), Wąchocku (1179), Mogile (1222), Wieluniu (1285), Paradyżu (1235) i wielu innych.. Jako epoka w historii kultury renesans obejmuje wiek XV i XVI .Okres w dziejach Europy trwający od połowy V w. do końca XV w. nazywamy średniowieczem.. BYŁ ZATEM POSTACIĄ, KTÓRA ODEGRAŁA OGROMNE znaczenie w polityce średniowiecznej Europy, ale także w innych dziedzinach życia państwowego.Za linię graniczną tych stref przyjmuje się rzekę Łabę.. Dlaczego miałoby być inaczej w średniowiecznej Europie?Na przykład w rejonie północnych Włoszech niemal co trzeci mieszkaniec osiadł w mieście, natomiast dla kontrastu w Europie wschodniej i środkowej zaledwie co dziesiąty.. Longobardów, do Anglii wysyłał benedyktynów, prowadził pokojową, ale odważna i stanowczą politykę w stosunku do władz Konstantynopola.. Zachodnia Europa powoli odradzała się kulturalnie po upadku zachodniego imperium rzymskiego, nadchodził zmierzch barbarzyństwa.Kształtowanie się systemu feudalnego w Europie System feudalny formujący się we wczesnym Średniowieczu i kształtujący się w czasie jego pełni jest pojęciem trudnym do jednoznacznego określenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt