Cechy statystyczne dzielą się na
Cechy stałe umożliwiają scalenie poszczególnych jednostek w jednorodną zbiorowość, i odgraniczenie jej od innych zbiorowości.. Miary klasyczne17Za przedmiot badań statystycznych wskazuje się cechy statystyczne, które są czynnikami wyróżniającymi dany element populacji.. Składa się z szeregu prostokątów umieszczonych na osi współrzędnych.prawdopodobieństwa.. Jest to grupa obiektów ogólnodostępnych zaspokajających potrzeby szerszego grona klientów.. Mediana dzieli zbiór danych statystycznych na dwa równoliczne podzbiory: do jednego z nich należą dane mniejsze lub równestrukturalny (cecha jakościowa, grupowanie typologiczne), punktowy (cecha ilościowa, skokowa), przedziałowy (cecha ilościowa, ciągła), punktowy plus przedziałowy (grupowanie wariancyjne).40 Miary pozycyjne Kwantyle - definiuje się jako wartości cechy badanej zbiorowości, przedstawionej w postaci szeregu statystycznego, które dzielą zbiorowośd na określone części pod względem liczby jednostek, części te pozostają do siebie w określonych proporcjach.. Cechy ilościowe można podzielić na:Podział cech statystycznych: 1. mierzalne - ilościowe - wartości otrzymujemy w wyniku pomiaru lub policzenia, i które w naturalny sposób wyrażają się liczbami i występują w określony w określonych jednostkach.określenie przedmiotu badań, czyli cech statystycznych - właściwości, ze względu na które prowadzi się badanie; cechy dzielą się na: stałe - wspólne dla wszystkich jednostek danej zbiorowości,Wyróżniamy następujące typy szeregów statystycznych: Teraz zdefiniujemy pojęcia, które są pogrubione na czerwono w powyższym schemacie..

Cechy ilościowe dzielą się na cechy skokowe oraz ciągłe i quasi ciągłe.

10 .. Cecha statystyczna - właściwość (własność) jednostek statystycznych.. Warto zauważyć, iż dodatkowo cechy statystyczne o charakterze ilościowym dzieli się dodatkowo na: ciągłą np. ciśnienie krwi;cechy statystycznej, która w danym rozdziale empirycznym występuje .. •Jest to taka wartość cechy X, która dzieli zbiorowość na dwie równe części, tj. połowa zbiorowości .. empirycznego cechy.. Cechy stałe dzielimy na rzeczowe, przestrzenne i czasowe.. Cechy skokowe - (dyskretne) wyrażone liczbami w odstępach skokowych (zazwyczaj liczb całkowitych) np. piętro 1, liczba dzieci 2,3 .Dzieli się ona na: 1) analizę struktury (budowy) zjawisk, 2) analizę dynamiki (zmian w czasie) zjawisk, 3) analizę współzależności zjawisk.. Dzieli się je na cechy: jakościowe (niemierzalne), ilościowe (mierzalne) o skokowe (dyskretne), o ciągłe, o quasi ciągłe.Kwantyle - definiuje się jako wartości cechy badanej zbiorowości, przedstawionej w postaci szeregu statystycznego, które dzielą zbiorowość na określone części pod względem liczby jednostek, części te pozostają do siebie w określonych proporcjach.. W wyżej przedstawionym przykładzie jednostką będzie mieszkaniec Poznania..

Cechy rzeczowe (cechy przedmiotowe) określają co jest przedmiotem badania.

Współcześnie statystyka jest ujmowana zgodnie z nastepującą definicją.Statystyka - określa zbiór informacji liczbowych, dotyczących celowo wybranej grupy lub kategorii zjawisk (dostarcza informacji o podstawowych dziedzinach życia i funkcjonowania państwa), dyscyplina naukowa, traktująca o metodach liczbowego opisu i wnioskowania o prawidłowościach występujących w procesach masowych, nowoczesna statystyka dostarcza metod (narzędzi) do podejmowania decyzji w warunkach niepewności.Jednostka statystyczna - pojedynczy element zbiorowości.. Aby wyznaczyć medianę w arkuszu kalkulacyjnym Excel, wybieramy funkcję,,mediana.. Każdemu ze stanów można również przypisać liczbę według wzrostu natężenia.. Cechy przestrzenneCecha statystyczna jest to właściwość obiektu tworzącego zbiorowość statystyczną.. Cechy statystyczne dzielą się na: mierzalne (ilościowe) - podawane liczbowo, przykład: wiek, niemierzalne (jakościowe) - podawane opisowo, przykład: płeć.. Szereg szczegółowy (indywidualny, prosty, wyliczający) to ciąg liczbowych wielkości statystycznych uporządkowanych według badanej cechy (rosnąco lub malejąco).Zbiorowości statystyczne lub populacje statystyczne - zbiór dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów), podobnych pod względem określonych cech (ale nie identycznych) i poddanych badaniom statystycznym.Kwantyle - definiuje się jako wartości cechy badanej zbiorowości, przedstawionej w postaci szeregu statystycznego, które dzielą zbiorowość na określone części pod względem liczby jednostek, części te pozostają do siebie w określonych proporcjach..

Cechy ilościowe można podzielić na:Cechy statystyczne dzielą się na cechy stałe i zmienne.

Kwartyl drugi (mediana Me)cechy statystyczne można podzielić na stałe i zmienne; cechy statystyczne stałe określają jednostki pod względem rzeczowym, czasowym i przestrzennym i nie podlegają badaniu statystycznemu, decydują natomiast, czy można zaliczyć dane jednostki do określonej zbiorowości; cechy statystyczne zmienne określają właściwości różniące poszczególne jednostki statystyczne i dzielą się na: niemierzalne (jakościowe), określane słownie, np. narodowość, wykształcenie, zawód .Do zakładów zamkniętych zalicza się zwykle stołówki i bufety: szkolne, więzienne, szpitalne czy pracownicze.. Zmienne losowe są wykorzystywane do opisywania zachowania się cech w populacji i, podobnie jak cechy statystyczne, dzielą się na skokowe i ciągłe.. Cechy statystyczne można podzielić na pewne grupy, co przedstawia poniższy podział (W. Starzyńska, 2004, s. 21-22).Cecha statystyczna jest to właściwość obiektu tworzącego zbiorowość statystyczną.. Proces ten nazywa się rangowaniem.. Na przykład, badając wzrost osoby, możemy użyć określeń: "niski", "średni" lub "wysoki".cechy powinny mieć elementy populacji, gdyby wszystkie dane statystyczne były sobie równe i suma tych wartości byłaby taka sama (podział wielkości na n równych części).. Najbardziej uniwersalna jest dystrybuanta, która podaje prawdopodobieństwo tego, żestatystyczne dzieli się na: - cechy mierzalne (ilościowe, wymierne) to jest takie, które można wyrazić za pomocą liczb z podaniem odpowiednich jednostek miary (np. wiek w latach, masa w kilogramach, długość w metrach, czas w godzinach, wartość w złotówkach), - cechy niemierzalne (jakościowe, niewymierne), których nie możnaMediana dzieli zbiorowość na dwie równe części w ten sposób, że połowa jednostek statystycznych ma wartość cechy niższą lub równą medianie, a połowa ma wartości równe lub wyższe od Me..

Cechy statystyczne (zmienne) to właściwości jednostek statystycznych tworzących badaną zbiorowość.

Dzielą się na: • rzeczowe (przedmiotowe) - decyduje o merytorycznej.Cechy stałe w jednym badaniu statystycznym mogą być cechami zmiennymi w innym.. Rozkład prawdopodobieństwa może być przedstawiany przy użyciu różnych funkcji.. Cechy statystyczne dzielą się na: mierzalne (ilościowe) - podawane liczbowo, przykład: wiek, niemierzalne (jakościowe) - podawane opisowo, przykład: płeć.. — Niektóre cechy mają charakter ilościowy (np. wiek, waga, wzrost) i nazywamy je cechami mierzalnymi, inne posiadają charakter jakościowy (np. płeć, kolor oczu, zawód) i nazywamy je cechami niemierzalnymi.Cechy takie najlepiej określa się przymiotnikami i ich stopniowaniem.. W zależności od charakteru prowadzonej działalności zakłady te dzieli się na dwie kategorie:Statystyka jako nauka jest utożsamiana: a) przedmiotowo - zbiory faktów (np. statystyka regionalna), b) proceduralnie - zbiory liczbowe i dane oraz sposoby ich opracowania (np. gromadzone informacje przez urząd gminny o prowadzonych przetargach).. Cechy rzeczowe.. Z kolei cechy zmienne dzielą się na: czasowe, np. rok urodzenia; przestrzenne, np. miejsce zamieszkania; rzeczowe niemierzalne (jakościowe) dychotomia, np. płeć; politomia, np. wykształcenie; mierzalne (ilościowe)— Nazywamy je cechami statystycznymi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt